Telefoonnummer: 06 22 40 99 06

AV en Privacy Policy

Algemene Voorwaarden JOW Autorijlessen

Het is van belang dat u deze voorwaarden zorgvuldig doorneemt voordat u een aankoop doet. Dit is een overeenkomst tussen u en JOW Autorijlessen. De overeenkomst heeft betrekking op de door JOW Autorijlessen geleverde, op onze website (www.jowautorijlessen.nl) beschreven diensten. Voordat u gebruik maakt van de diensten van JOW Autorijlessen dient u de voorwaarden als hieronder vermeld te accepteren waarmee u erkent dat u alle bindende voorwaarden van deze overeenkomst heeft gelezen en hiermee instemt. U erkent tevens dat u de ouder of wettelijk voogd van de leerling bent, of dat u tenminste 18 jaar oud bent.

 

Algemeen

 • Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de leerling/ouder/voogd van de overeenkomst of door het afnemen van producten.
 • Toestemming van de ouders: de ouder/voogd van de leerling stemt er mee in dat zijn/haar zoon/dochter deelneemt aan rijlessen bij een gediplomeerde rij-instructeur van JOW Autorijlessen.
 • Documentatie: alle documentatie dient te worden ingevuld met de wettige naam van de leerling zoals deze op het geboortebewijs aangegeven staat.
 

Verplichtingen JOW Autorijlessen

 • De lesvoertuigen die worden gebruikt zijn voorzien van een Ongevallen Inzittendenverzekering, Motorrijtuigenverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking die in overeenstemming is met hetgeen in de rijopleidingbranche gebruikelijk is
 • De leerling krijgt les van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM) en in het bezit is van een geldig instructeurscertificaat
 • De leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur
 • De rij-instructeur geeft periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen
 • Dat de aanvraag voor het examen naar de rijvaardigheid door de verkeersschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het examen naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan de verkeersschool heeft voldaan
 • De leerling, die via de verkeersschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR tot het afleggen van een examen de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto
 • De tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles
 • De leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een examen
 • De leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven
 • De leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de verkeersschool hiervan melding moet maken
 • De eerste rijles (proefles) wordt gezien als een Intest. Na afloop van de eerste les zal de rij-instructeur een voorstel doen voor rijlesplan
 

Verplichtingen leerling

 • Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
 • De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling te laat, dan wacht de instructeur niet langer dan 15 minuten op de afgesproken plaats. De les eindigt dan op het geplande tijdstip.
 • Alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen dient de leerling op te volgen.
 • Het met JOW Autorijlessen overeengekomen lesschema, zoals de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder examen, dient de leerling na te komen.
 • Bij een examen (TTT of Praktijk) dient de leerling een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat te overleggen.
 • Als de leerling niet of te laat op een examen (TTT of Praktijk) verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
 • De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of (her)examen gereserveerd of afgenomen worden. JOW Autorijlessen is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).
 

Betalingen

 

 • JOW Autorijlessen mag een vergoeding van je vragen voor administratiekosten en voorandere kosten die gemaakt worden om jouw inschrijving in orde te maken als je besluit in termijnen te betalen.
 • Het is gebruikelijk dat je per praktijk – of theorieles een contant bedrag voldoet en dat je bij het ontvangen van theorieboeken en ander materiaal contant hiervoor betaalt.
 • Je mag ook met je rijschool afspreken om op andere wijze te betalen, bijvoorbeeld per bank of giro.
 • Komt het voor dat je niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
 • A. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, ontvang je 14 dagen na de achterstand c.q. na 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur.
 • B. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 13,61 administratiekosten. Bovendien mag de rijschool rente vragen over het verschuldigde bedrag
 •     nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum.Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
 • C. Als in een bepaalde maand betaling geheel of gedeeltelijk uitblijft, dan moet het bedrag voor die hele maand worden betaald. De verhoging van het verschuldigdebedrag wordt gezien als een voorwaarde
 •     die de rijschool de leerling heeft gesteld om de betaling later te laten gebeuren.
 • Deze verhoging doet niets af aan de betalingsverplichtingen van de leerling.
 • Gelukkig komt het zelden voor, dat leerlingen hun schulden aan de rijschool niet betalen. Mocht dit echter wel voorkomen, weet dan, dat de rijschoolhouder een incassobureau kan inschakelen.
 • Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die je zelf moet dragen. Als je een pakket hebt aangeschaft dien je deze voor aanvang van de rijlessen volledig te voldoen . In geval van een deelbetaling hanteren
 • wij een ten hoogste 4 tot 6 termijnen. Het eerste termijn dient voor aanvang van de rijlessen te geschieden, de rest van de termijnen worden maandelijks gefactureerd. Ook hierbij geldt dat mocht de betaling
 • uitblijven wettelijke kosten worden toegevoegd .

 

 

 

 • JOW Autorijlessen is gerechtigd een bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen.
 • Uiterlijk 1 week voor aanvang van de rijles of rijopleiding dient er een betaling te hebben plaatsgevonden. Voor het aanvragen van het praktijkexamen dient de volledige betaling afgerond te zijn. Als de betaling niet binnen is, kan de rijopleiding worden opgeschort en/of de overeenkomst worden ontbonden. Bij opschorting blijft de betalingsplicht onverminderd bestaan. De leerling blijft in een dergelijke situatie aansprakelijk voor betaling van de totaal verschuldigde kosten. Een incassobureau kan dan worden ingeschakeld op kosten van de betaler.
 • Geldteruggave: wanneer de leerling eenmaal is begonnen, geeft JOW Autorijlessen over het algemeen geen geld terug. JOW Autorijlessen behoudt zich echter het recht voor om in uitzonderlijke gevallen wel geld terug te geven, wat per geval wordt bepaald. Alle verzoeken tot geldteruggave dienen schriftelijk te worden ingediend. Als een dergelijk verzoek wordt ingewilligd zal de leerling een evenredig gedeelte van het geld terugkrijgen.
 • Als een leerling een rijopleiding heeft aangeschaft en niet alle rijlessen gebruikt, worden de openstaande uren gecrediteerd tegen de pakketuurprijs.
 • JOW Autorijlessen is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden.
 

Vergoedingen

 • JOW Autorijlessen vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan tijdens de rijopleiding, de CBR-Tussen-Tijdse-Toets of het CBR-praktijkexamen begane verkeers- en/of rijfouten, botsing, aanrijding en/of overrijding, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de leerling, dan wel het gevolg is van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 • Indien het examen geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de verkeersschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
 • Indien het examen geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan de verkeersschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van JOW Autorijlessen.
 • Indien het CBR het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan JOW Autorijlessen de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld examen.
 • JOW Autorijlessen-vergoeding voor niet komen opdagen: indien een leerling niet komt opdagen op een geplande rijles/ examen en zich niet tijdig afmeld zoals in deze voorwaarden vermeld, worden alle kosten 100% in rekening gebracht.
 • De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Is de leerling dan nog niet aanwezig, heeft JOW Autorijlessen het recht om 100% van de les in rekening te brengen en de rij-instructeur het recht weg te rijden.
 • De leerling mag een ophaal-/afzetlocatie wijzigingen. Echter wel 48 uur op werkdagen van te voren melden bij JOW Autorijlessen en mits dit nog past in de routeplanning van de rij-instructeur. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur.
 • De leerling mag een ophaaladres/ rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur op werkdagen van te voren melden bij JOW Autorijlessen, anders heeft JOW Autorijlessen het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur.
 • Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte ( wordt per geval bekeken ), tandarts of orthodontist afspraak vergeten,
  ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.
 • Verzetten van afspraken: JOW Autorijlessen behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, de afspraak van een leerling voor één van haar diensten in verband met de beschikbaarheid van instructeurs te verzetten. Het is mogelijk dat de instructeur door onvoorziene omstandigheden – zoals het verkeer – te laat komt voor een ingeplande rijles. Daarnaast kan de instructeur ziek zijn of met een noodgeval te maken krijgen, waardoor JOW Autorijlessen de afspraak voor een les op het laatste moment moet verzetten. De leerling wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
 • Wanneer de instructeur te laat is voor een afspraak zal hij overigens wel de volledige lesminuten geven. Wanneer deze omstandigheden zich voordoen zal JOW Autorijlessen de leerling daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen, en worden de leerling geen kosten in rekening gebracht voor het verzetten van de les.
 • Wanneer een leerling buiten het werkgebied van JOW Autorijlessen opgehaald/ afgezet/rijles wenst te worden/ te krijgen, dient hij/zij dit met JOW Autorijlessen te overleggen. Er kan een vergoeding voor extra reiskosten in rekening worden gebracht, die door JOW Autorijlessen, geheel naar eigen
  goeddunken, per geval zal worden bepaald.
 • Wijziging van de ophaal-/afzetlocatie: de leerling mag de ophaal- of afzetlocatie bepalen mits de locatie binnen de geografische grenzen van JOW Autorijlessen ligt. JOW Autorijlessen heeft het recht om volledig naar eigen goeddunken een nieuwe ophaal-/afzetlocatie te weigeren. De leerling neemt hiervoor contact op met JOW Autorijlessen minimaal 24 uur van te voren op werkdagen.
 • JOW Autorijlessen-instructeurs behouden zich het recht voor een les te allen tijde af te breken in verband met roekeloos en/of onvoorzichtig rijgedrag van de leerling of onveilige situaties. Rij-instructeurs mogen tijdens een les de controle over de auto te allen tijde overnemen
  wanneer zij van mening zijn dat de leerling niet in staat is de les veilig af te ronden. Wanneer een les om één van de bovengenoemde redenen wordt afgebroken, kan de leerling op eigen kosten een nieuwe les inplannen mits een omstandigheid aanleiding geeft tot een
  gratis nieuwe les. Dit gebeurt altijd in overleg met JOW Autorijlessen.
 • Voertuigen: de papieren, het onderhoud, de bandendruk en alle benodigde reparaties van JOW Autorijlessen-voertuigen worden goed bijgehouden. Alle benodigde veiligheidsmaatregelen zullen worden genomen voordat de leerling voor zijn/haar lessen in een JOW Autorijlessen-voertuig
  plaatsneemt. Mocht met een JOW Autorijlessen-voertuig iets gebeuren waardoor de veiligheid of de mechanische besturing ervan direct voorafgaand aan en/of tijdens een les wordt beïnvloed, dan zal JOW Autorijlessen, geheel naar eigen goeddunken en zonder extra kosten voor de leerling, een
  gedeeltelijke les of nieuwe les van twee uur inplannen, zoals per geval wordt besloten.
 

Aansprakelijkheid

 • Mentale en fysieke conditie van de leerling: het is de verantwoordelijkheid van de leerling en/of diens ouder/voogd om JOW Autorijlessen te laten weten wanneer de fysieke of mentale gezondheid van de leerling of andere omstandigheden van invloed zouden kunnen zijn op het vermogen van de leerling om veilig te rijden. De leerling/ouder/voogd dient JOW Autorijlessen te laten weten wanneer de leerling medicijnen heeft gebruikt die het vermogen van de leerling om veilig te rijden kunnen beïnvloeden. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de ouder/voogd te controleren of medicijnen de rijvaardigheid van de leerling beïnvloeden. Indien de leerling iets verzwijgt wat van invloed is op de rijlessen, heeft JOW Autorijlessen het recht de overeenkomst per direct te doen beëindigen zonder enige terugstorting van betalingen.
  JOW Autorijlessen zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerlingdronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen.
  Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.
 • Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
  a. JOW Autorijlessen kan de leerling niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden.
  b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
  c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
  d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed.
  Dit staat vermeld op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld.
 • Garantie: JOW Autorijlessen kan niet beloven, garanderen en/of toezeggen dat de leerlingen het rijexamen zullen halen of niet bij auto-ongevallen betrokken zullen raken. JOW Autorijlessen kan tevens niet beloven, garanderen en/of toezeggen dat de leerlingen in staat zullen zijn om verder te
  gaan naar het volgende rijlesniveau, zoals in het leerplan, op onze website aangegeven.
 • Voor zover de wet dit toestaat doet JOW Autorijlessen afstand van alle uitdrukkelijke en/of aangenomen garanties met betrekking tot haar programma, methodes, processen en/of leerplan.
 • Verandering van het programma: JOW Autorijlessen behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, het programma of een deel daarvan voor zover zij dit nodig acht te veranderen, aan te passen en/of te beëindigen. De leerling zal in een dergelijk geval het ongebruikte gedeelte van het lesgeld terugkrijgen.
 • Vrijgave en afstand: de leerling en zijn/haar ouder(s)/voogd(en) doen hierbij afstand van alle aanspraken en mogelijke aanspraken jegens JOW Autorijlessen, haar vertegenwoordigers en haar faciliteiten niet aan te klagen in verband met schade, letsel of verlies van welke aard dan ook van de leerling,
  van een voertuig of van beschadiging of verlies van bezittingen van enige andere partij die zich voordoen in het kader van deelname van de leerling aan het leerplan, het programma of de training van JOW Autorijlessen en het besturen door de leerling van JOW Autorijlessen-voertuigen,
  behalve in geval van schade, letsel of verlies die het directe gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van JOW Autorijlessen.
 • Persoonlijke eigendommen: JOW Autorijlessen is niet aansprakelijk voor zaken die leerlingen in auto’s van JOW Autorijlessen achterlaten. Elke leerling dient in de auto van JOW Autorijlessen zelf op persoonlijke eigendommen te letten.
 

Persoongegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door JOW Autorijlessen verwerkt, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WbP). Aan de hand van deze verwerking kan JOW Autorijlessen: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijlesinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijlesinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens zullen niet beschikbaar gesteld worden aan derden en zijn aangemeld bij de WbP.

 

Klachtenprocedure

Klachten kunnen direct met de rij-instructeur worden besproken en men dient de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse op te lossen. Indien dit niet naar tevredenheid is, kan contact worden opgenomen met JOW Autorijlessen. Bij geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Privacy policy JOW Autorijlessen  AVG 25 mei 2018

 

 JOW Autorijlessen JOW Autorijlessen, gevestigd aan Irenestraat 48B

4711 SC St.Willebrord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:

Jowautorijlessen.nl Irenestraat 48B
4711 SC St.Willebrord 0622409906
 
Johan Boeren is de Functionaris Gegevensbescherming van JOW Autorijlessen Hij is te bereiken via info@jowautorijlessen.nl
 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken

JOW Autorijlessen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jowautorijlessen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JOW Autorijlessen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling (facturatie, boekhoudkundigprogramma)
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren (CBR rijtest, toets of examenaanvraag)
- Social Media (naam en foto/video materiaal)
- JOW Autorijlessen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

JOW Autorijlessen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JOW Autorijlessen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 
JOW Autorijlessen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
- Gegevens die u achter laat bij vragen, opmerkingen of afspraken voor een dienst.
  (Categorie) persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en product.
  Bewaartermijn: Wordt eens per 3 maanden opgeschoond.
  Reden: Ivm onze dienstverlening. 
    
 
                                   
- Gegevens over bestellingen betaalde diensten of wel producten
  (Categorie) persoonsgegevens: naam, adres en product.
  Bewaartermijn: 7 jaar
​  Reden: Ivm bewaartermijnen fiscus
 

Delen van persoonsgegevens met derden
 
JOW Autorijlessen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JOW Autorijlessen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JOW Autorijlessen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JOW Autorijlessen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jowautorijlessen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
JOW Autorijlessen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JOW Autorijlessen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jowautorijlessen.nl